regulamin RODO

25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony Państwa danych osobowych, regulowane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO).

W T&T (Teaching & 
Travel) (dalej T&T) szanujemy Państwa prawo do prywatności i traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym 
informujemy Państwa, że:

(1) Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer 
telefonu i adres e-mail.

(2) Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie kontaktów handlowych (klientów, partnerów 
handlowych, współpracowników) i przetwarzane będą przez T&T lub podmioty działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest T&T (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji handlowych w kontrahentami, adresatami oferty lub partnerami handlowymi, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania nie dłuższy niż okres w jakim T&T zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

(3) Administratorem Państwa danych osobowych jest T&T (Teaching & Travel), z siedzibą w: 04-450 
Warszawa, ul. Paderewskiego 3 lok. 11. Dane te będą przetwarzane w siedzibie administratora w Warszawie lub podmiotów działających na jej zlecenie przy realizacji celu przetwarzania danych.

(4) Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych osobowych i prawo do 
ich poprawiania lub sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, a także prawo do żądania przeniesienia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, odpowiednio do postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podawanie danych jest dobrowolne.

(5) Zgoda wyrażona na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym czasie, jednak 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, T&T będzie miała prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu T&T, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez T&T.

(6) T&T w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom 
współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania w tym swoim podwykonawcom, świadczeniodawcom usług na rzecz T&T w ramach bieżącej działalności. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz T&T.

(7) Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w 
siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: T&T (Teaching & Travel), z siedzibą: 04-450 Warszawa, ul. Paderewskiego 3 lok. 11, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: tt@tt.edu.pl - wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

(8) T&T informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane nie będą podlegały procesowi profilowana.

Facebook
Google+